Label : Hyperion
Lossless + Cover
Not my rip (Source : avaxhome.ws)

Tracklist :

Franz Schubert (1797-1828)
Der Jüngling am Bache, D30
Thekla, D73
Schäfers Klagelied, D121
Nähe des Geliebten, D162
Meeres Stille, D216
Amalia, D195
Die Ervartung, D159
Wanderers Nachtlied (I), D224
Der Fischer, D225
Erster Verlust, D226
Wonne der Wehmut, D260
An den Mond, D296
Das Geheimnis, D250
Lied, D284
Der Flücktling, D402
An den Frühling, D587
Der Alpenjäger, D588
Der Pilgrim, D794
Sehnsucht, D636

Dame Janet Baker - mezzo soprano, Graham Johnson - piano

Link in comment

1 comments: